(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب
اسیر زندان زبانت نباش!

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب
نیچه می گفت خدا مرده است فقط خو ده بود.

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب
خداوند تاس بازی نمی کند. البته با یهودی های سابق، آقای دانشمند!

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب
ترجمه غیرممکن است ...

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب
چینوت ده ساله شد.

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب
مجسمه سازی با پهن، داستان سروش ...

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب
به شمار زبان هایی که میدانی زیسته ای.

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب
آنچه تاریخچه ندارد وجود ندارد.