(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب

 

 

 

نیچه می گفت خدا مرده است

   فقط خو ده بود.

 

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب

 

 

 

ترجمه غیرممکن است ...

 

 

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب

 

 

 

مجسمه سازی با پهن،

             داستان سروش ...

 

 

(بدون عنوان)

درخواست حذف این مطلب

 

 

 

آنچه تاریخچه ندارد وجود ندارد.